logo.jpg

אוסישקין 20, רמה"ש- 03-5402551
שימו לב! סניף סוקולוב נסגר והתאחד עם סניף אוסישקין 20

דף בית | אודות | שאלות ותשובות | תקנון
תקנון
 ברוכים הבאים לאתר פוטו דיפו. האתר המוביל בישראל להדפסה על מגוון מוצרים.
1 א. אתר פוטו דיפו מנוהל ומופעל תחת עוסק מורשה : ח.פ. 51-288093-4 על שם חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ מרחוב אוסישקין 20 ברמת השרון.
   ב יש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש שלהלן ( "תנאי השימוש" ) המהווים תנאי לשימוש וגלישה באתר, וכי בהמשך השימוש בו, הגולש מסכים לכל תנאים אלו.
    אם הגולש באתר אינו מסכים לתנאי השימוש, ואו חלקם, או אם הוא רואהבתכני האתר משום פגיעה, אזי שיפסיק לאלתר את השימוש בו.
2 בנוסף כי תנאי השימוש מהווים בסיס להתקשרות עם חברת נ.ט.מ.מותגי צילום בע"מ והשירותים והמוצרים שיירכשו ואו יוזמנו על ידי המשתמש, בין באמצעות האתר ובין בכל דרך אחרת, אולם אם יידרש לתנאים נוספים לצורך התקשרויות בשירותים או במוצרים כאמור ( להלן - "התנאים הנוספים" ) אזי ככל שתהיה סתירה כלשהי בין התנאים הנוספים לבין תנאי השימוש, ייגברו התנאים הנוספים.
3 תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים, ככל שישנם, מהווים את מכלול התנאים החוזיים בין הגולש באתר לבין חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ, הן לצורך השימוש באתר והן לצורך ההתקשרות במוצרים ושירותים המוצעים ושיוצעו לו על ידי חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ.
 4 כן ידוע לגולש \ משתמש באתר כי חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ עשויה ויכולה לשנות את תנאי השימוש בכל דרך שהיא מעת לעת ולפי שיקול דעתה, ואינה חייבת לתת הודעה על כך, ולפיכך על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ( העדכניים) בכל גלישה ושימוש באתר,
5 הכניסה לאתר והשימוש בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש, ואישור הגולש  כי קרא והבין את תוכנם.
6 ידוע לגולש כי בגלישה בין דפי האתר יהיה חשוף לפרסומים שונים בדבר השירותים והצוצרים המוצעים עי" חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ.,
7 השימוש באת מותר אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים,
8 ידוע לגולש והוא מסכים כי האתר והאפליקמיות והתכנים שבו, עשויים שלא להיות זמינים בכל עת ואו בכל מחשב ואו מערכת הפעלה ואו מכשיר סמארטפון.
9 אין לעשות באתר ובתכניו כל שימוש מעבר לצורך התרשמות ראשונית, בחירת מוצרים ו\או שירותים המוצעים בו, קריאת תכניו. אין להעתיק ו\או להפיץ ו\או לפרסם כל תוכן מהתכנים המופיעים בו, ובכלל שימוש בתמונות ואימגים באתר , כל התמונות שבאתר מוגנות בחוק זכויות היוצרים ואין להשתמש בהם ללא אישור בכתב, מראש ובמפורש מחברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ.
10 א  המשתמש מצהיר ומתחייב, שלא לעשות באתר כל שימוש שלא למטרותיו ו \או שימוש לא חוקי או למטרות פסולות,ובכלל זה לא לעשות שימוש לצורך ( למעט על פי אישור בכתב, מראש ובמפורש מבעלי האתר).העלאת תכנים ו\או מידע שאין למשתמש זכויות שימוש בהם ו \או אינם שייכים לו ו\או שיש בהם כדי להפר זכות קניינית מכל סוג,
    ב, הפרעה, שיבוש, הגבלה, או מניעת השימוש באתר על ידי כל אדם אחר לרבות חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ,
     העלאת תכנים במטרה לפרסם, בין למטרות רווח ובין שלא.
    ג העלאת תכנים ו \או מידע או תגובות שיש בהם כדי לפגוע ו \או להעליב ו \או משום לשון הרע, ו \או להשמיץ ו \או לאיים.
    ד העלאת תכנים שאינם מדוייקים ו \או כוזבים ו \או מטעים ו \או שקריים.
    ה העלאת תכנים שעשויים להזיק לאתר ו \או למשתמשים אחרים ו \או לציוד ו \או נלמחשבים, ובין היתר תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" וכדומה.
    ו קבלת מידע שהמשתמש אינו מורשה לצפות בו  ו \או כניסה ללא הרשאה לאזורים ו \או חלקים באתר שאינו מורשה להיכנס אליהם ו \או לקבל מידע ממחשבים אחרים
      שהם בגדר מידע סודי.
    ז לרשום אנשים אחרים ולהעביר מידע ( לרבות פרטי התקשרות) אודותם.
11 כי ידוע למשתמש שהאתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו \או לחלקים ממנו לכל משתמש לרבות משתמשים רשומים ו \או כאלה שעשו בעבר  שימוש באתר      הכל לפי שיקול דעתו המלא של מפעיל האתר, וללא צורך בהתראה מוקדמת.
12 כי ידוע למשתמש כי חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולה או חלקה, לזמן קצור או לצמיתות, וכן להפסיק את מכירת המוצרים והשרותים  שבאתר, כולם או חלקם, וללא צורך בהתראה מוקדמת.
13 המשתמש מצהיר, כי במסירת פרטי ההתקשרות עימו ( כתובת דוא"ל ו \או מספר טלפון סלולרי הוא מסכים ללא סייג, כי חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ ו \או כל מי מטעמו רשאים לשלוח אל המשתמש מידע שיווקי, דברי פרסומת, ו\או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים המסופקים על ידי חברת נ.ט.מ  מותגי צילום בע"מ. או כל אמצעי (SMS) באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית ( דוא"ל) הודעת מסרון תקשורת אחר. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, מהווים הסכמתו לקבל מסרים פרסומיים, כאמור בסעיף 30 א לחוק התקשורת, תשמ"ב 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 , בכל מקרה בו יחליט המשתמש שאינו מעוניין לקבל מסרים פרסומיים כאמור, יהיה עליו להודיע על כך לחברת נ .ט.מ. מותגי צילום בע"מ בכתב או בהודעת דוא"ל.
 
העלאת מידע  או תכנים או תמונות דרך האתר לרבות מידע רגיש ואישי, מסמכים, הודעות, תמונות, וכיוצא באלה.מהווה את הסכמת המשתמש לכך שחברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ רשאית לעשות שימוש במידע זה עבור הפקת מוצרים עבור הלקוח בלבד.
 
המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו \או תביעה ו \או דרישה בקשר לכך, לרבות בגין הפרת זכויות קניין רוחני וזכות הפרטיות, למעט מקום בו יוכח כי החברה פעלה בזדון.
 14 באתר ישנם קישורים לאתרים חיצוניים, ואף חלק מהמידע המוצג באתר נסמך על מידע המגיע מאתרים חיצוניים כלשהם, חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ אינה אחראית ו \או ערב למידע זה ו \או אמיתותו ו \או אמינותו, ולא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג ככל שיגרם למשתמש כתוצא מהסתמכות על מידע זה.
15 הודעות כלשהן, לרבות על פי תנאי השימוש, תשלחנה לכתובת הדוא"ל של מפעיל האתר או בדואר רשום או במסירה ביד, על פי הכתובת המפורטות בדף "יצירת קשר" , ויראו  על הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה בתום ארבעה ימי עסקים ממשלוחה, ואם נשלחה בדוא"ל, אזי לאחר שנתקבל אישור מסירה ממחשב אודות קבלתה, ואם נמסרה ביד, אז במועד מסירתה.
 15 הגבלת פרטיות - פרטי הלקוח לא יועברו בשום אופן לצד שלישי, אל אם מתחייב בחוק.
 16 המשתמש מתחייב לשפות ו \או לפצות את חברת נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ ו \או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצעה, הפסד, תשלום או אובדן רווחים שיגרמו להם, לרבות שכר עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש על ידי המשתמש ו \או מי מטעמו.
17. יש צורך באישור התקנון על ידי סימון V .
18. זמני הספקה, המוצרים המוזמנים באתר יסופקו ללקוח במועדים כדלקמן:
      איסוף ההזמנה בחנות כ 2 ימי עבודה. משלוח ע"י שליח של רשות הדואר, עד 5 ימי עסקים. במקרה של משלוח ע"י שליח, חתימת הלקוח על שובר ההספקה של חברת       השליחות מהווה אישור לקבלת המשלוח.
19 התשלום באתר הינו מאובטח בתקן DSS-PCI
 


ביטול עסקה
 
17 המשתמשים מאשרים ומסכימים כי ביטול עסקה תעשה בכתב.
18 הוראות חוק הגנת הצרכן התשע"א - 2010 (ביטול עסקה)  יחולו על ביטול עסקאות למעט עסקאות מיוחדות שאותן לא יהיה ניתן לבטל כלל.
עסקות בהן הזמין המשתמש מוצר אישי עם התמונה שלו ו \או כיתוב אישי ע"ג המוצר, מוצרים אלו הם אישיים ולא ניתנים להעברה ללקוח אחר, לכן לא ניתן לבטלן לאחר ייצור המוצר.
 
 
 
 
 
 
דף בית שאלות תשובות צור קשר
img099.jpg
035402551
© 2012 Photodepot.
Contact information.
נ.ט.מ. מותגי צילום בע"מ